ד"ר רות שגב

ייתכן שזו תמונה של ‏טקסט שאומר '‏אוולין: על ממליצה Ruth Revsin Segev והנחיית יוצרת,
לכתיבה סטודיו כותבים. כחודש לפני הליווי על לך תודה חלומות מגשימת היקרה,
לוי אוולין בכל האכפתיות ועל ומעודד התומך הקשוב, המקצועי הספר. להוצאת עד השלבים בלעדיך הזה המרגש לרגע מגיעה הייתי לא גם אלא ומסורה מקצועית אישה רק לא להכיר זכיתי לדרך.
וחברה אישה גודל את שמתארת חדשה מילה פעם ימציאו אולי בדפי נוגעת שאני פעם בכל אליך מהדדד שליבי ההודיה הספר יוצרת,
לכתיבה סטודיו אוולין: כותבים וההחיית תגובות